Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening van het Gooisch Kindercentrum.


Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft of gebruik maakt van aanbieding of offerte
2. opdrachtnemer: de partij die valt onder het Gooisch Kindercentrum


Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.


Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kinder- en jongerencoach verwacht mag worden.
2. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.
3. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.


Artikel 5. Vertrouwelijkheid en privacy
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessie.
2. Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind/jongere.
3. Als de Veiligheid van het kind in het geding komt, wordt hiervan afgeweken en wordt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. Deze meldcode is op te vragen bij de opdrachtnemer.
4. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt door de opdrachtnemer altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s).
5. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die wordt gedeeld, besproken en uitgewisseld tijdens contactmomenten met deelnemers tijdens trainingen en/of cursus bijeenkomsten, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
6. Alle contractant-trainers die in opdracht werken voor het Gooisch Kindercentrum, verplichten zich tot deze geheimhouding.


Artikel 6. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 7. Tarieven
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2. De actuele tarieven voor de sessie staan vermeld op de website www.gooischkindercentrum en zijn opgenomen in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
3. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw
4. Telefonisch overleg (circa 15 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de coachsessie. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
5. Indien in het kader van de behandeling telefonisch overleg nodig is met externen (huisarts, school etc.) wordt hiervoor een telefonisch consult in rekening gebracht van een kwartier.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Het honorarium van opdrachtnemer wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
4. Bij betalingsachterstand wordt verdere behandeling opgeschort, totdat de opdrachtgever aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.


Artikel 9. Annulering en opzegging
1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van te voren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.


Artikel 10. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld
Indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij ‘Veilig Thuis’, het advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling.


Artikel 11.Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Hierin kan onderstaande klachtenprocedure voorzien.


Artikel 12: Intellectueel eigendom
1. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen lesmateriaal, presentaties, syllabi, brochures, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van het Gooisch Kindercentrum, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden op enigerlei wijze dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van het Gooisch Kindercentrum, berust uitsluitend bij het Gooisch Kindercentrum.

 

Klachtenprocedure

  • Indien er een klacht is wordt deze in eerste instantie besproken tussen klager en aangeklaagde. Hierin wordt het principe van hoor en wederhoor worden toegepast en zal het Gooisch Kindercentrum haar uiterste best doen om de relatie te herstellen.
  • Het Gooisch Kindercentrum zal bij een klacht zo snel mogelijk (binnen een week) een afspraak inplannen tussen klager en aangeklaagde.
  • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
  • Klachten moeten binnen een maand zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de klager hiervan binnen een maand in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht: bovendien zal er een indicatie gegeven worden wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  • Indien de klacht ook na gesprek met aangeklaagde niet weggenomen is, wordt een onafhankelijke geschillendeskundige & mediator ingeschakeld: www.interactia.nl.
  • Klachten en de wijze van afhandeling ervan worden geregistreerd en 2 jaar bewaard.